Raikkonen Achieves his IPO1!

Raikkonen von der Tetiaroa & Daniel achieved their IPO1 October 2017 with scores of 78-94-100.  We are so proud of this team and their accomplishment!